Svaz účetních vydal své tiskové periodikum Metodické aktuality v digitalizované podobě více zde.

Profil metodické sekce

Metodická činnost patří k prvořadým aktivitám Svazu účetních a je dnes široce uznávanou platformou metodiky účetnictví.

Vzhledem ke koncepci účetnictví, uplatňovaného od roku 1993, transformaci ekonomiky, změny právních forem účetních jednotek,
jejich vlastnických vztahů, decentralizaci a vzniku velkého množství nových subjektů, má metodická činnost daleko širší pole působnosti,
neboť současný systém umožňuje přistupovat k účetnictví více tvůrčím způsobem než dříve.

Metodická sekce se začala vytvářet v roce 1993. Kolektiv je tvořen
ze špičkových účetních praktiků, auditorů i daňových poradců,
kteří mají dlouholeté zkušenosti zejména v oblasti účetnictví,
a to v různých resortech.
Metodickou sekci vede Ing. Jana Pilátová
Metodická sekce Svazu účetních sídlí v Jugoslávské 16, 120 00  Praha 2, tel.: 221 505 400, fax: 221 505 313, e-mail:
metodika@ucetni.cz
 

1. Koncepční charakter práce Metodické sekce

Dlouholetá spolupráce s Ministerstvem financí, zejména s odborem účetnictví, má svoji tradici.
Pozitivem práce je koncepčnost, provázanost s praxí, kterou jednotliví členové Metodické sekce běžně vykonávají, a nezávislost.

    Základem práce Metodické sekce je:

 • zpětná vazba při aplikaci konkrétních ustanovení legislativy v praxi,

 • podávání podnětů k řešení nejasností či nepřesností v normativní úpravě účetnictví, popř. daní a obecné a navazující legislativě

 • připomínkové řízení k předpisům v legislativním procesu

 • spoluúčast na odborných konzultacích s experty tuzemskými i zahraničními

 

2. Metodická sekce spolupracuje zejména s:

 • Ministerstvem financí ČR,

 • Asociací leasingových společností,

 • Ministerstvem obchodu a průmyslu,

 • finančními úřady,

 • Komorou auditorů ČR,

 • Komorou daňových poradců ČR,

 • Komorou certifikovaných účetních,

 • Národní účetní radou, jejíž je SÚ členem.

 

3. Oblasti hlavní činnosti:

    S Ministerstvem financí spolupracuje zejména v oblasti právních norem účetnictví

 • zákon o účetnictví,

 • ostatní právní normy, zejména prováděcí vyhlášky, dále české účetní standardy, kterými se stanoví podrobné účetní metody a postupy,

 • metodické výstupy ve formě stanovisek k řešení určité problematiky mají podobu komentáře či výkladů k dotazům, resp. stanovisek Ministerstva financí,

 • účtování o cenných papírech, derivátech,

 • zpracování postupů finančních analýz,

 • tvorba Českých účetních standardů,

    S Vysokou školou ekonomickou

 • konzultace odborných problémů v obecné rovině

 • návaznost našich předpisů na mezinárodní účetní standardy.

Metodická práce vyžaduje soustavné vzdělávání se,
koncepční myšlení a praktické zkušenosti v oboru.
V době tvorby nového systému, který by nejen vyhovoval našim podmínkám,
ale byl i plně akceptovatelný z pozice mezinárodních účetních standardů,
jde o práci velmi náročnou.
Díky tradici Svazu účetních a dobré spolupráci se zákonodárci, zejména z odboru metodiky účetnictví Ministerstva financí, se metodická práce daří plnit.