Svaz účetních vydal své tiskové periodikum Metodické aktuality v digitalizované podobě více zde.

Účetní poradce

Tento informační a poradenský systém obsahuje ucelený soubor účetní a daňové legislativy a dalších právních předpisů z navazujících oblastí, informací, pokynů, stanovisek a sdělení MF ČR a GFŘ. Legislativní část je podporou pro část metodickou obsahující výklady k dotazům, odborné manuály, interpretace Národní účetní rady, závěry z jednání Koordinačního výboru s KDP ČR, praktikum aj.

Účetní poradce je výsledkem spolupráce tří subjektů. Na jeho tvorbě a distribuci se podílejí:

       Představení našeho odborného týmu zde

 
 
 
 
 

 

Pro dotazy, podněty a připomínky využijte kontakty metodika@ucetni.cz

Ceny jsou bez DPH

Více o cenách produktu

Objednat

Účetní poradce STANDARD licence pro 1 PC9376 Kč Počet objednat »
Účetní legislativa (obecná účetní legislativa, podnikatelé a obchodní společnosti, fyzické osoby, složky státu a příspěvkové organizace, občanská sdružení a nevýdělečné organizace, banky a pojišťovny, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy). Daňová legislativa (obecná daňová legislativa, finanční orgány a kontrola, daň z příjmů, zákon o rezervách, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň spotřební, daň z nemovitostí, daň dědická a darovací a z převodu nemovitostí). Pojištění zdravotní a sociální (zdravotní pojištění, sociální pojištění, penzijní připojištění, zákonné pojištění odpovědnosti). Obchodní a hospodářské předpisy (obchodní zákoník, zákon o státním podniku, živnostenský zákon, zákon o konkursu a vyrovnání, zákon devizový, cenové předpisy). Obecně platné předpisy (občanský zákoník, občanský soudní řád, soudní poplatky, správní řád, správní poplatky, zákon o přestupcích, veřejné dražby, zakázky, exekuce, zákon o investičních a pobídkách, zákon o veřejné podpoře, zákoník práce, zákon o mzdě, cestovní náhrady, FKSP, obecně prospěšné společnosti, sdružování občanů, nadace a veřejné sbírky, politické strany, zákon o vysokých školách, autorská práva, daňové poradenství, zákon o auditorech, zákon o znalcích a tlumočnících, loterie a jiné hry, ochrana osobních údajů, zákon o elektronickém podpisu). Obsah vytváří a garantuje Metodická sekce Svazu účetních.
Účetní poradce PROFESIONÁL licence pro 1 PC14452 Kč Počet objednat »
K informačnímu obsahu verze Účetní poradce - Standard jsou připojeny rozšiřující moduly: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění včetně pokynů a výkladů formou otázek a odpovědí Kompletní soubor legislativy týkající se Kapitálového trhu a Burzy cenných papírů Účetní legislativa (obecná účetní legislativa, podnikatelé a obchodní společnosti, fyzické osoby, složky státu a příspěvkové organizace, občanská sdružení a nevýdělečné organizace, banky a pojišťovny, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy). Daňová legislativa (obecná daňová legislativa, finanční orgány a kontrola, daň z příjmů, zákon o rezervách, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň spotřební, daň z nemovitostí, daň dědická a darovací a z převodu nemovitostí). Pojištění zdravotní a sociální (zdravotní pojištění, sociální pojištění, penzijní připojištění, zákonné pojištění odpovědnosti). Obchodní a hospodářské předpisy (obchodní zákoník, zákon o státním podniku, živnostenský zákon, zákon o konkursu a vyrovnání, zákon devizový, cenové předpisy). Obecně platné předpisy (občanský zákoník, občanský soudní řád, soudní poplatky, správní řád, správní poplatky, zákon o přestupcích, veřejné dražby, zakázky, exekuce, zákon o investičních a pobídkách, zákon o veřejné podpoře, zákoník práce, zákon o mzdě, cestovní náhrady, FKSP, obecně prospěšné společnosti, sdružování občanů, nadace a veřejné sbírky, politické strany, zákon o vysokých školách, autorská práva, daňové poradenství, zákon o auditorech, zákon o znalcích a tlumočnících, loterie a jiné hry, ochrana osobních údajů, zákon o elektronickém podpisu). Obsah vytváří a garantuje Metodická sekce Svazu účetních. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (výklady formou otázek a odpovědí Metodické sekce Svazu účetních Praha, smlouvy o zamezení dvojího zdanění ČR, pokyny MF k mezinárodnímu zdanění, pokyny k uplatňování úlev). Kapitálový trh (cenné papíry, středisko cenných papírů, mimoburzovní trhy cenných papírů, resortní předpisy RM-SYSTÉMU, komise pro cenné papíry, Burza cenných papírů, burzovní předpisy, banky a investiční společnosti, pojišťovnictví, spořitelní a úvěrní družstva).
Účetní poradce PROFESIONÁL EU licence pro 1 PC16484 Kč Počet objednat »
K informačnímu obsahu verze Účetní poradce - Standard jsou připojeny rozšiřující moduly: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění včetně pokynů a výkladů formou otázek a odpovědí kompletní soubor legislativy týkající se Kapitálového trhu a Burzy cenných papírů Mezinárodní regulace účetnictví a daní Účetní legislativa (obecná účetní legislativa, podnikatelé a obchodní společnosti, fyzické osoby, složky státu a příspěvkové organizace, občanská sdružení a nevýdělečné organizace, banky a pojišťovny, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy). Daňová legislativa (obecná daňová legislativa, finanční orgány a kontrola, daň z příjmů, zákon o rezervách, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň spotřební, daň z nemovitostí, daň dědická a darovací a z převodu nemovitostí). Pojištění zdravotní a sociální (zdravotní pojištění, sociální pojištění, penzijní připojištění, zákonné pojištění odpovědnosti). Obchodní a hospodářské předpisy (obchodní zákoník, zákon o státním podniku, živnostenský zákon, zákon o konkursu a vyrovnání, zákon devizový, cenové předpisy). Obecně platné předpisy (občanský zákoník, občanský soudní řád, soudní poplatky, správní řád, správní poplatky, zákon o přestupcích, veřejné dražby, zakázky, exekuce, zákon o investičních a pobídkách, zákon o veřejné podpoře, zákoník práce, zákon o mzdě, cestovní náhrady, FKSP, obecně prospěšné společnosti, sdružování občanů, nadace a veřejné sbírky, politické strany, zákon o vysokých školách, autorská práva, daňové poradenství, zákon o auditorech, zákon o znalcích a tlumočnících, loterie a jiné hry, ochrana osobních údajů, zákon o elektronickém podpisu). Obsah vytváří a garantuje Metodická sekce Svazu účetních. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (výklady formou otázek a odpovědí Metodické sekce Svazu účetních Praha, smlouvy o zamezení dvojího zdanění ČR, pokyny MF k mezinárodnímu zdanění, pokyny k uplatňování úlev). Kapitálový trh (cenné papíry, středisko cenných papírů, mimoburzovní trhy cenných papírů, resortní předpisy RM-SYSTÉMU, komise pro cenné papíry, Burza cenných papírů, burzovní předpisy, banky a investiční společnosti, pojišťovnictví, spořitelní a úvěrní družstva). Mezinárodní regulace účetnictví a daní(sestavování a zveřejňování účetní závěrky (účetní zásady a účetní výkazy), zásoby, výkaz peněžních toků, čistý zisk nebo ztráta za období, základní chyby a změny v účetních pravidlech, události po datu účetní závěrky, stavební smlouvy, daně ze zisku, účetní informace o segmentech, informace odrážející účinky změny cen, pozemky, budovy a zařízení, pronájmy (leasing), výnosy, penzijní náklady, zveřejnění spřízněných stran, účtování investic, zachycení a vykazování penzijních plánů, konsolidovaná účetní závěrka a účtování investic do dceřiných podniků, účtování investic do přidružených podniků, finanční vykazování v hyperinflačních hospodářstvích, zveřejnění ve finančních výkazech bank a podobných finančních institucí, účetní vykazování účastí ve společných podnicích, finanční nástroje zveřejňování a zobrazení, zisk na akcii, meziroční vykazování, přerušení činností, snížení hodnoty (odhodnocení) aktiv, rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky, nehmotný dlouhodobý majetek, finanční nástroje účtování a oceňování).
Účetní poradce TOP licence pro 1 PC27840 Kč Počet objednat »
K informačnímu obsahu verze Účetní poradce - TOP jsou připojeny rozšiřující moduly: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění včetně pokynů a výkladů formou otázek a odpovědí Kompletní soubor legislativy týkající se Kapitálového trhu a Burzy cenných papírů Mezinárodní regulace účetnictví a daní Účetní & daňová judikatura Účetní legislativa (obecná účetní legislativa, podnikatelé a obchodní společnosti, fyzické osoby, složky státu a příspěvkové organizace, občanská sdružení a nevýdělečné organizace, banky a pojišťovny, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy). Daňová legislativa (obecná daňová legislativa, finanční orgány a kontrola, daň z příjmů, zákon o rezervách, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň spotřební, daň z nemovitostí, daň dědická a darovací a z převodu nemovitostí). Pojištění zdravotní a sociální (zdravotní pojištění, sociální pojištění, penzijní připojištění, zákonné pojištění odpovědnosti). Obchodní a hospodářské předpisy (obchodní zákoník, zákon o státním podniku, živnostenský zákon, zákon o konkursu a vyrovnání, zákon devizový, cenové předpisy). Obecně platné předpisy (občanský zákoník, občanský soudní řád, soudní poplatky, správní řád, správní poplatky, zákon o přestupcích, veřejné dražby, zakázky, exekuce, zákon o investičních a pobídkách, zákon o veřejné podpoře, zákoník práce, zákon o mzdě, cestovní náhrady, FKSP, obecně prospěšné společnosti, sdružování občanů, nadace a veřejné sbírky, politické strany, zákon o vysokých školách, autorská práva, daňové poradenství, zákon o auditorech, zákon o znalcích a tlumočnících, loterie a jiné hry, ochrana osobních údajů, zákon o elektronickém podpisu). Obsah vytváří a garantuje Metodická sekce Svazu účetních. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (výklady formou otázek a odpovědí Metodické sekce Svazu účetních Praha, smlouvy o zamezení dvojího zdanění ČR, pokyny MF k mezinárodnímu zdanění, pokyny k uplatňování úlev). Kapitálový trh (cenné papíry, středisko cenných papírů, mimoburzovní trhy cenných papírů, resortní předpisy RM-SYSTÉMU, komise pro cenné papíry, Burza cenných papírů, burzovní předpisy, banky a investiční společnosti, pojišťovnictví, spořitelní a úvěrní družstva). Mezinárodní regulace účetnictví a daní (sestavování a zveřejňování účetní závěrky (účetní zásady a účetní výkazy), zásoby, výkaz peněžních toků, čistý zisk nebo ztráta za období, základní chyby a změny v účetních pravidlech, události po datu účetní závěrky, stavební smlouvy, daně ze zisku, účetní informace o segmentech, informace odrážející účinky změny cen, pozemky, budovy a zařízení, pronájmy (leasing), výnosy, penzijní náklady, zveřejnění spřízněných stran, účtování investic, zachycení a vykazování penzijních plánů, konsolidovaná účetní závěrka a účtování investic do dceřiných podniků, účtování investic do přidružených podniků, finanční vykazování v hyperinflačních hospodářstvích, zveřejnění ve finančních výkazech bank a podobných finančních institucí, účetní vykazování účastí ve společných podnicích, finanční nástroje zveřejňování a zobrazení, zisk na akcii, meziroční vykazování, přerušení činností, snížení hodnoty (odhodnocení) aktiv, rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky, nehmotný dlouhodobý majetek, finanční nástroje účtování a oceňování). Účetní & daňová judikatura (systematicky tříděná, redakčně zpracovaná a právními větami vybavená rozhodnutí českých soudů v těchto závažných oblastech našeho právního řádu. Je doplňována též vybranými rozhodnutími Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva ve Strasbourgu ve věcech účetnictví a daní, která vycházejí z přirozenoprávních principů).